J Õ H V I    -    V I R U M A A    S Ü D A
üldinfo | võim | vaim | teenindus | tulevik | kaardid | interact |
pühapäev 30. aprill 2006
Üldplaneering


Sissejuhatus
1 Jõhvi linna olukorra kirjeldus
2 Keskkonna pikaajalisest ja säästlikust kasutamisest
3 Arengueeldused
4 Üldplaneeringu arengustrateegia
5 Maa - ja veealade kasutuspõhimõtted ja kehtivad piirangud
6 Ehitamine tiheasustusalas
Kasutatud kirjandus


JÕHVI LINNA ÜLDPLANEERING


Paranduste ja täiendustega üldplaneeringu kaart seisuga 1.07.2005 (mõõtkavas 1:5000)

Sissejuhatus


Jõhvi linna üldplaneeringu tegemist alustati Jõhvi Linnavolikogu XXIX istungi otsus nr 18, 24. aprillist 1996 põhjal. Linna üldplaneeringu korrektuurprojekt algatati Jõhvi Linnavolikogu III koosseisu XXIX istungil otsusega nr 150, 25. veebruarist 1999. Planeering valmis AS ENTEC ja Jõhvi Linnavalitsuse vahelises koostöös.

Üldplaneering on vajalik saavutamaks parimat linna territooriumil olevate maa- ning veealade kasutamist ja see koostatakse lähtudes lähima 10 - 15 aasta perspektiivist. Üldplaneering tugineb linna tulevikuvisioonidele ning strateegiatele ja loob eeldused linna hoidmiseks soovitud arengu teel.

Üldplaneering tähendab eelkõige kokkuleppeid. Selle koostamise käigus üritatakse leida parim lahendus vastuoludele, mis eksisteerivad erinevate huvide esindajate vahel, näiteks riigi, linna üldsuse ja linnas olevate erinevate huvigruppide vahel. Vastuvõetud üldplaneering saab omakorda olema aluseks detailplaneeringute koostamisele. Üldplaneeringu aktuaalsuse säilitamiseks peab kehtivat üldplaneeringut perioodiliselt üle vaatama (näiteks iga 3 aasta järel) ja vastavalt elu käigule läbi uute detailplaneeringute või korduva üldplaneeringu protsessi muutma.

Käesoleva üldplaneeringu koostamine algas eelmise Jõhvi linna üldplaneeringu (Kohtla-Järve linnaosana 1974) läbivaatamisega. Sellele järgnes olemasoleva olukorra kohta materjali kogumine ja lähteülesande välja andmine. Lähtematerjal töödeldi läbi ja täiendati, koostati arengustrateegia ning üldplaneeringu ettepanek.

Töögrupp

Üldplaneeringu koostamisega tegeles töögrupp koosseisus:

Kaur Lass  AS ENTEC projekti juht
Merje Muiso AS ENTEC arhitekt-planeerija
Merike Laas AS ENTEC tehnik-arhitekt
Lauri Aasalo AS ENTEC veemajanduse spetsialist
Vello Juhkov Jõhvi linna peaspetsialist linnaarengu alal, Jõhvi linna planeerimisgrupi juht.
Arvi Meisner Jõhvi linna arhitekt
Vallo Reimaa Jõhvi linna haridus- ja kultuurinõunik
Villu Pung Jõhvi linna sotsiaalnõunik
Kalle Merilai Jõhvi linna kommunaalnõunik
Reet Mendes Jõhvi linna maakorraldaja

Täname Ökoloogia Instituudi Kirde-Eesti osakonda hea koostöö eest. Lisaks kaasati vastavalt vajadusele Jõhvi linnavalitsuse ja linnavolikogu liikmeid ja Jõhvi linna elanikke.


Sisukord


SISSEJUHATUS
1 JÕHVI LINNA OLUKORRA KIRJELDUS
2 KESKKONNA PIKAAJALISEST JA SÄÄSTLIKUST KASUTAMISEST
3 ARENGUEELDUSED
4 ÜLDPLANEERINGU ARENGUSTRATEEGIA
5 MAA- JA VEEALADE KASUTUSPÕHIMÕTTED JA KEHTIVAD PIIRANGUD
6 EHITAMINE TIHEASUSTUSALAS
KASUTATUD KIRJANDUS

© Jõhvi Linnavalitsus | Keskväljak 4, 41595, tel. 33 63741 | külastusi 263503

veeb: A. Pentel